Algemene Voorwaarden

 

 

 

Artikel 1 – Inleiding

Voor de leesbaarheid van het document is gekozen voor de “ik”-vorm. Waar “ik” of “mijn” staat, wordt de bedoeld. Kinderen Beter Begrijpen is onderdeel van Kinderen Beter Begrijpen BV.

Kinderen Beter Begrijpen BV
Sparrenbos 9
6705 BB Wageningen

Kamer van Koophandel nummer 84031301

Contact via: support@kinderenbeterbegrijpen.nl.

 

Artikel 2 – Voorwaarden voor diensten en producten

2.1 In mijn offline trainingen, online trainingen en ebooks deel ik mijn kennis, ervaring en tools om Kinderen Beter te Begrijpen. Het succes van deze trainingen hangt grotendeels af van uw eigen inzet.

2.2 Afspraken kun je tot 24 uur van tevoren afzeggen en dan kun je in overleg een nieuwe afspraak inplannen. Wordt het gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd, dan is de afspraak geannuleerd en kan deze niet meer worden ingehaald.

 

Artikel 3 – Geld Terug Garantie en/of Proefperiode

3.1 Ik vind het belangrijk dat mijn deelnemers tevreden zijn, daarom heb ik een “niet goed, geld terug garantie”. U kunt uw deelname tot 14 (veertien) dagen na aankoop van een dienst of product kosteloos annuleren. ALLEEN voor mijn online trainingen Beeldentaalmethode deel 1 & 2 (Kindertekeningen Lezen & Begrijpen EN Spel Beter Begrijpen) geldt de annuleringstermijn van 30 dagen. U kunt annuleren door een e-mail te sturen naar support@kinderenbeterbegrijpen.nl.

Als u al betalingen heeft gedaan, zal ik uw geld zo spoedig mogelijk terugstorten. U dient wel al het ontvangen cursusmateriaal in te leveren of van uw computer te verwijderen en eventuele licenties op de door mij geleverde diensten en producten komen te vervallen.

3.2 Na de termijn van 14 (veertien) of 30 (dertig) dagen is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en dient u de volledige deelnamekosten te betalen. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat artikel 7: 408 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

 

Artikel 4 – Prijzen en betaling

4.1 De prijzen van mijn diensten en producten staan op de website. Deze prijzen zijn altijd exclusief BTW of er staat duidelijk bij dat het inclusief BTW is.

4.2 Betaling kan in één keer of in termijnen plaatsvinden. Betaalt u een dienst of product in termijnen, dan blijft de verplichting tot betaling ook na voltooiing van deze dienst of product bestaan.

4.3 Indien u een betalingsachterstand oploopt, behoud ik mij het recht voor een overeenkomst te ontbinden en mijn verplichtingen op te schorten totdat u de betreffende termijn(en) heeft voldaan.

4.4 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige diensten, producten of offertes.

 

Artikel 5 – Intellectueel eigendom / Gebruik van materialen.

5.1 Ik bezit de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, materialen van de trainingen (offline en online trainingen) en producten. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor heb gegeven.

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen product of training, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor heb gegeven.

 

Artikel 6 – Materialen en licenties

6.1 Ik streef ernaar om de materialen levenslang online toegankelijk te houden voor mijn deelnemers, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen of naar een andere URL ga verhuizen, zal ik u dat altijd 3 (drie) maanden van tevoren per e-mail laten weten, zodat u in staat bent om het op een andere manier te downloaden of op te slaan. Ik zal dit bericht altijd sturen naar het laatste e-mail adres dat u aan mij bekend heeft gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mail adres is voor uw risico.

 

Artikel 7 – Klachten

7.1 Als u ontevreden bent over een dienst of product, een onderdeel daarvan of de ondersteuning van mij, dan kunt u mij dat zo spoedig mogelijk laten weten door mij een e-mail te sturen. Ik ontvang dan een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en indien de klacht gegrond is deze te corrigeren. Een klacht die niet duidelijk omschreven is, kan ik niet in behandeling nemen.

7.2 U dient klachten binnen 14 dagen na aankoop van een product of dienst aan mij te melden. Meldt u de klacht later, dan heeft u geen recht meer op herstel, vervanging of vergoeding.

7.3 Ook als u een klacht stuurt, blijft uw verplichting tot betaling bestaan.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 

8.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is mijn totale aansprakelijkheid voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het voor die overeenkomst bedongen bedrag, exclusief BTW.

8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, etc., is uitgesloten.

8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming dient u mij eerst schriftelijk in gebreke te stellen, met een redelijke termijn, zodat ik alsnog in staat ben mijn verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen, dan wel schade te beperken, dan wel op te heffen.

 

Artikel 9 – Privacy

9.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik uw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in mijn Privacyverklaring.

 

Artikel 10 – Overig

10.1 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden alleen indien deze schriftelijk tussen mij en u zijn overeengekomen.

10.2 Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Wij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

10.3 Onder schriftelijk wordt ook per e-mail verstaan.

 

Artikel 11 – Geschillen

11.1 Bij eventuele geschillen zullen wij altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat wij een geschil aan de rechter voorleggen.

11.2 Indien wij er onderling niet uitkomen, zullen wij geschillen voorleggen aan de rechter te Arnhem.

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht

12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

13.1 Ik ben bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

13.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per e-mail aan u toezenden. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor u in werking zodra u de wijziging heeft ontvangen.